travel news

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

เรียนรู้แนวคิดอันยิ่งใหญ่จากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพลิกฟื้นผืนดินที่แห้งผาก หวนคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร สำหรับจุดเริ่มต้นของโครงการฯ นี้เดิมที่ดินบริเวณนี้มีความแห้งแล้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงซื้อที่ดินบริเวณดังกล่าวจำนวน 250 ไร่ สำหรับเพาะปลูกพืชทำเป็นโครงการตามพระราชดำริเพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรและได้มีชาวบ้านนำมันเทศ (more…)

By admin, ago